THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 -2022 CỦA TRƯỞNG MẪU GIÁO HRA 

- Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 24/6/2021 đến ngày 26/7/2021. 

Hình thức tuyển sinh: có 2 loại

* Hình thức Trực tiếp: Thu hồ sơ tại trường

- Địa điểm: Tại văn phòng trườngMẫu giáo Hra.

* Hình thức trực tuyến: Phụ huynh trực tiếp Truy cập Website https://gialai.tsdc.edu.vn ( hướng dẫn bên dưới kế hoạch tuyển sinh)

PHÒNG GD&ĐT MANG YANG

TRƯỜNG MẪU GIÁO HRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 04 /KH-TrMG

 

Hra, ngày 22 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2021-2022

 

Căn cứ Điều lệ trường Mầm Non tại Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ TT số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 ban hành điều lệ trường Mầm non của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo;

Căn cứ kế hoạch phát triển trường lớp số 15/KH-PGD ĐT ngày 12/3/2021 năm học 2021-2022 của PGD&ĐT huyện Mang Yang.

Trường Mẫu giáo Hra xây dựng Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tuyển sinh đạt chỉ tiêu Phòng GD giao, 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi được đến trường mầm non, ưu tiên tuyển sinh trẻ khuyết tật có nhu cầu vào hòa nhập đúng độ tuổi.

- Tuyển sinh số lượng trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi vào trường tối đa với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục.

- Thực hiện công khai kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian tuyển sinh, trách nhiệm của cá nhân và đơn vị trong công tác tuyển sinh.

II. NỘI DUNG

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

2. Nguyên tắc tuyển sinh: Tuyển sinh công khai, công bằng, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ và cha mẹ trẻ.

3. Đối tượng và số lượng tuyển sinh:

a. Đối tượng.

- Trẻ mẫu giáo sinh năm 2016; sinh năm 2017; sinh năm 2018 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại xã Hra huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai như sau.

+ Trẻ sinh năm 2016: Nhận 100%;

+ Trẻ sinh năm 2017:  Huy động tối đa trẻ ra lớp.

+ Trẻ sinh năm 2018: Huy động tối đa trẻ ra lớp và tùy theo tình hình thực tế của từng lớp.

b. Số lượng tuyển sinh: Đảm bảo huy động toàn trường đạt tỉ lệ đạt 90% trẻ ra lớp.

Tổng số lớp 13: Trong đó lớp mẫu giáo lớn 12 lớp; Lớp mẫu giáo nhỡ 01lớp

4. Hồ sơ tuyển sinh:

-  Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường);

-  Giấy khai sinh (bản sao hoặc bản chính photo công chứng);

          -  Bản photo công chứng sổ hộ khẩu hoặc giấy xác nhận nơi cư trú trên địa bàn của công an xã.

+ Bản phô tô công chứng sổ hộ nghèo, hồ sơ chính sách ưu tiên (nếu có).

6. Thời gian tuyển sinh: Hoàn thành trước ngày 27/7/2021. Cụ thể như sau:

- Tuyển sinh bắt đầu từ ngày 24/6/2021 đến ngày 26/7/2021.

- Sau ngày 27/7/2021 nhà trường tổng hợp kết quả tuyển sinh báo cáo Phòng GD và xin ý kiến chỉ đạo

- Địa điểm: Tại văn phòng trườngMẫu giáo Hra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường.

- Tổ chức điều tra số trẻ hiện có trên địa bàn xã, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhà trường.

- Triển khai kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Thông báo công khai kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh bằng các hình thức: Đăng trên Website của nhà trường, niêm yết tại bảng thông báo, gửi bằng văn bản đến các thôn xóm trên địa bàn xã, phối hợp với Ban văn hóa xã phát thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã.

- Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng.

- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và tình hình đội ngũ giáo viên để giao chỉ tiêu cho các nhóm lớp bảo đảm đúng tỷ lệ trẻ/nhóm, lớp theo quy định của Điều lệ trường mầm non và Quyết định về việc giao chỉ tiêu phát triển Giáo dục hệ công lập năm học 2021 - 2022.

2. Ban tuyển sinh

- Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tuyển sinh: Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh...trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, đơn xin học, nếu thấy trùng khớp thì cán bộ tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận là căn cứ để ghi vào hồ sơ của trẻ. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởngnhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Tổ chức xét tuyển và lập danh sách tuyển sinh.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi

 cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 của Trường Mãu giáo Hrađề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và Hội đồng tuyển sinh của nhà trường nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gì thì báo cáo ngay với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Mang Yang (b/c);

- UBND xã Hra(b/c);

- CB, GV, NV, HĐ tuyển sinh trường (t/h);

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

ĐÃ KÝ

 

 

Bùi Thị Huệ

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG TUYỂN SINH VÀO LỚP

MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6, LỚP 10

(Phân hệ cho học sinh và Phụ huynh học sinh đăng kí)

 1. Hình thức tuyển sinh trựctuyến
 • Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến thông qua mạng internet và các thiết bị kết nối Internet (Máytính, điệnthoại, lap top, máytínhbảng, …).
 • Địa chỉ truy cập tuyển sinh trực tuyến https://gialai.tsdc.edu.vn hoặc truy cập Website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai http://gialai.edu.vn vào mục Đăng kí tuyển sinh trực tuyến.

 1. Hướng dẫn Học sinh và PHHS tham gia đăng kí dự tuyển trực tuyến

Bước 1: Truy cập Website https://gialai.tsdc.edu.vn

Bước2:Truy cập trangTuyển sinh trực tuyến Chọn Đăng kí tuyển sinh

Bước 3: PHHS chọnThông tin cấp học Đăng kí tuyển sinh

Bước 4: PHHS chọn Đăng kí hồ sơ dự tuyển tại Đợt Tuyển sinh đã chọn

Bước5:PHHSchọnTrườngmuốnnộphồsơđăngkívàphùhợpvớiQuyđịnhTuyểnsinhcủaSởGiáodụcvàĐơnvịTrườngđăngkí

Bước 6: Sau  khi chọn Trường PHHS chọn thêmTrường đăng ký

Bước 7: PHHS điền Mã học sinh và Mã bảo mật sau đó bấm tìm kiếm (Lưu ý PHHS liênhệtrường THCS, Tiểuhọc, Mầm non để xin cấp mã mỗi HS chỉ được cấp1 mã duy nhất).

Bước8:Sau khikiểmtrathông tin PHHS tải lên

hình ảnh minh chứng của Hồ sơ kèm theo nhập mã Bảo mật và Đăng kí hồ sơ sau đó xác nhận Tạo hồ sơ

          Bước 9: Hệ thống thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh thành công và yêu cầu PHHS lưu lại thông tin đăng ký Tuyển sinh và xác nhận hoàn thành quá trình đăng kí.

 

 1. Hướngdẫn PHHS chuyển nguyện vọng đã đăng kí
 1. Tại giao diện phần mềm Tuyển sinhTrường đăng kí PHHS chọn Tra cứu hồ sơ nhập Mã học sinh và Mã bảo mật đã đượ ccấp

 1. Hệ thống chuyển tiếp hồ sơ tới Giao diện trường đã đăng kí hồ sơ PHHS thực hiện Chọn xóa nguyện vọng đã đăng kí sau đó đăng kí nguyện vong tại Trườngmới.

c)PHHS kiểmtralạithông tin hồ sơ Học sinh và Nhập mã xác nhận Thực hiện cập nhật Hồ sơ để thay đổi nguyện vọng và xác nhận Sửa hoàn thành

KínhchúcQuý PHHS sứckhỏevàthaotácthànhcông!

Trântrọng!

 1. Hìnhthứctuyểnsinhtrựctuyến
 • Tuyểnsinhtheohìnhthứctrựctuyếnthông qua mạng internet vàcácthiếtbịkếtnối Internet (Máytính, điệnthoại, lap top, máytínhbảng, …).
 • Địachỉtruycậptuyểnsinhtrựctuyếnhttps://gialai.tsdc.edu.vnhoặctruycập Website củaSởGiáodụcvàĐàotạotỉnh Gia Lai http://gialai.edu.vnvàomụcĐăngkítuyểnsinhtrựctuyến.

 1. Hướng dẫn Học sinh và PHHS tham gia đăng kí dự tuyển trực tuyến

Bước 1: Truycập Website https://gialai.tsdc.edu.vn

Bước2:Truy cập trang Tuyển sinh trực tuyến Chọn Đăng kí tuyển sinh

Bước 3: PHHS chọn Thông tin cấp học Đăng kí tuyển sinh

Bước 4: PHHS chọn Đăng kí hồ sơ dự tuyển tại Đợt Tuyển sinh đã chọn

Bước5:PHHS chọn Trườngmuốn nộp hồ sơ đăng kí và phù hợp với Quy định Tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đơn vị Trường đăng kí

Bước 6: Sau khi chọnTrường PHHS chọn thêm Trường đăng ký

Bước 7: PHHS điền Mã học sinh và Mã bảo mật sau đó bấm tìm kiếm (Lưu ý PHHS liên hệ trường THCS, Tiểu học, Mầm non để xin cấp mã mỗi HS chỉ được cấp1 mãduynhất).

Bước 8: Sau khikiểmtrathông tin PHHS tải lên hình ảnh minh chứng của Hồ sơ kèm theo nhập mã Bảo mật và Đăng kí hồ sơ sau đó xác nhận Tạo hồ sơ

          Bước 9: Hệ thống thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh thành công và yêu cầu PHHS lưu lại thông tin đăng ký Tuyển sinh và xác nhận hoàn thành quá trình đăng kí.

 

 1. Hướngdẫn PHHS chuyển nguyện vọng đã đăng kí
 1. Tại giao diện phần mềm Tuyển sinhTrường đăng kí PHHS chọn Tra cứu hồ sơ nhập Mã học sinh và Mã bảo mật đã đượ ccấp

 1. Hệ thống chuyểntiếphồsơtới Giao diệntrườngđãđăngkíhồsơ PHHS thực hiện Chọn xóa nguyện vọng đã đăng kí sau đó đăng kí nguyện vong tạiTrườngmới.

c) PHHS kiểmtralạithông tin hồ sơ Học sinh và Nhập mã xác nhận Thực hiện cập nhật Hồ sơ để thay đổi nguyện vọng và xác nhận Sửa hoàn thành

Kính chúc Quý PHHS sức khỏe và thao tác thành công!

Trân trọng!